HomeCompany ProfileProduct & ServiceCustomer ZonePortfilio Contact Us
     บริษัท ไอที-แคท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในระยะแรกลูกค้าของเราเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเป็นหลัก โดยเราได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ ตั้งแต่การปรับโครงสร้างภายใน มีการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น การปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ภาคธุรกิจ เอกชน และที่สำคัญที่สุดคือการปรับแนวคิดในการดำเนินงานขององค์กร โดยได้มุ่งเน้นที่จะเป็น “ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่ายไม่ซ้ำซ้อน แต่ทรงประสิทธิภาพ”  ตามคำขวัญบริษัทที่ว่า "Simple but Powerful"  
     นวคิดที่เรานำเข้ามาใช้คือการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ให้ลูกค้ามีความชัดเจนในความต้องการของเขาเอง แล้วเราจะนำเอาความต้องการเหล่านั้นมาเสนอเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และสุดท้ายลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีสุดด้วยตัวลูกค้าเอง หลังจากนั้น ในขั้นตอนการพัฒนาระบบงานเรายังเน้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ให้เหมือนเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้องตามความต้องการจริง ๆ จนกระทั้งงานเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้ว เรายังตระหนักดีว่าการให้ความเอาใจใส่ดูแลจากเรายังเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ถึงแม้เราจะสร้างระบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงใดก็ตาม

     วามสามารถของทีมงาน ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งจุดของเรา ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายเทคโนโลยี เช่น Mobile Device, Web base Application, Web Service, Networking & Communication, Identification Device, อื่น ๆ และการใช้กระบวนการบริหารงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำอย่าง CMMI ทำให้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายเหล่านี้ มาทำงานสอดประสานกัน (Collaboration) จนเกิดเป็นระบบงานที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย

      ฤษฏีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก ต้องถูกนำมาประยุกต์ใช้ ถึงจะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นนอกจากการทำงานในเชิงรับด้วยการทำงานตามความต้องการของลูกค้าแล้ว การวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ยังเป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและได้สร้างทีมวิจัยให้ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ทำให้เรามีผลงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาสนับสนุนการทำงานของลูกค้า และสนับสนุนการทำงานของเราเองอยู่ตลอดเวลาด้วย
 
    1 ตุลาคม 2550
 บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
     
  Site Map
  Copyright 2006 © IT-CAT Co., Ltd. All rights reserved.