ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา

      ระบบจัดการน้ำประปา เป็นระบบที่ใช้งานในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต. เป็นต้น ระบบนี้จะดูแลเรื่องกิจการประปาทั้งระบบ เช่น

  • การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ
  • การบันทึกข้อมูลว่ามาตรวัดน้ำของแต่ละคนถึงเลขใด
  • การบันทึกมาตรวัดน้ำด้วย Pocket PC
  • การคำนวนค่าน้ำ
  • การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ
  • การจัดเก็บค่าน้ำด้วย Pocket PC
  • การออกรายงานต่าง ๆ

 

w19.gif

ส่วนที่ Login เข้าสู้ระบบ


 

w20.gif

หน้าหลัก


 

w21.gif

ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อกับ Pocket PC