ระบบงานโยธา

       ระบบงานโยธา เป็นระบบที่ใช้งานในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล, อบต. เป็นต้น ระบบนี้จะดูแลเรื่องการขออนุญาติ ในการก่อสร้าง รื้อถอน เคลื่อนย้าย สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น

  • การขออนุญาติสร้างอาคาร
  • การติดตามผลการก่อสร้างอาคาร
  • การออกประกาศอาคารผิดกฎหมาย
  • การบันทึกข้อมูลถนน ท่อระบายน้ำ คูคลอง

 

28.gif

การ Login เข้าสู้ระบบ


 

29.gif

การบันทึกขอมูลการขอก่อสร้างอาคาร


 

30.gif

รายงานเอกสารทั้งหมด