CCR Stock

         CCR Stock เป็นระบบบัญชีที่ใช้ใน ร้านค้าหรือบริษัทขนาดกลาง มีความสามารถในการทำงานครอบคลุมธุรกิจ ซื้อมาขายไป ซึ่งใช้งานง่าย สวยงาม สะดวก รวดเร็ว ซึ่งน่าจะนำมาใช้งานแทนที่ระบบบัญชีแบบเก่าที่หลาย ๆ บริษัทยังคงใช้งานอยู่

 

ccr1.gif
ccr2.gif
ccr3.gif
ccr4.gif
ccr5.gif