Website - fulbrightthai.org

         มูลนิธิทุนการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือ Fulbright เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่ให้ทุนแก่คนไทยไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความต้องการที่จะพัฒนา Website ให้ดูสื่อความหมายและสวยงามมากขึ้น เราได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนในการดำเนินการดังกล่าว โดยสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org


 

ful1.gif

หน้าแรกของ Website


 

ful2.gif

แสดงข้อมูลทั่วไป


 

ful3.gif

แสดงข้อมูลข่าวสาร