ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก

      ระบบนี้จะใช้บันทึกข้อมูลผู้เข้าพักอย่างง่าย โดยจะได้ทราบว่ามีใครมาพักเมื่อใด นานเท่าใด เพื่อใช้ในกรณีที่เขากลับมาพักอีกครั้ง

 

Guest1.gif
Guest2.gif